(+370) 686 36858

Naujienos

NAUJAS KURSAS „Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius“

Spalio 20 d.

Vykdant šią programą bus suteikta žinių apie specialias ugdymo priemones, aplinkos pritaikymą bei pagalbos autizmo spektro sutrikimų turinčiam mokiniui būdus ugdymo veikloje.

Mokiniai, turintys autizmo spektro sutrikimų turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, todėl pritaikant ir individualizuojant ugdymo turinį jiems reikalingi alternatyvūs ugdymo(si) metodai ir būdai. Labai svarbu laiku pradėti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, sukuriant individualią mokymosi aplinką, parenkant ir pritaikant specialiąsias mokymo priemones, numatant pagrindinius ugdymo tikslus.

Kurso dalyviai įgis, praplės žinias apie autizmo spektro sutrikimų turinčio mokinio pažinimą, ugdymą(si), pagalbos būdus ir formas ugdymo procese, bei gyvenimui reikalingų įgūdžių (atsižvelgiant į mokinių galimybes) formavimą.

Programos tikslas: plėtoti pedagogų profesines kompetencijas, suteikiant žinių apie autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius, jų ugdymo(si) bei pagalbos būdus.

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti pedagogus su autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių būdo ir pažintinių procesų ypatumais.
  2. Suteikti žinių apie kompleksinės pagalbos metodų įvairovę mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.
  3. Analizuoti mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymo(si) proceso ypatumus, aptariant konkrečius atvejus.
  4. Formuoti praktinius įgūdžius pritaikant ugdymo turinį bei ugdomąsias erdves mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.