(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Mokymosi veiklos diferencijavimas pagal mokinių mokymosi stilius

Registracija negalima

Lektorius: Stasė Bingelienė
Kurso kodas: 08NK17
Dalyvio mokestis: € 28

Programa skiriama bendrojo ugdymo mokyklos pradinių klasių ir įvairių dalykų mokytojams suteikti moksliniais tyrimais pagrįstų žinių apie keturis mokymosi stilius ir juos atitinkančius mokymo (si) metodus. Ugdyti mokytojų gebėjimą atpažinti mokinių mokymosi stilių ir kurti mokymosi stilių ir mokymo(si) metodų integravimo modelį pagal savo konkrečios klasės mokinių poreikius ir polinkius, kuris veiksmingai padeda individualizuoti ir diferencijuoti mokymą.

Programos tikslas: ugdyti mokytojų kompetenciją strateginiam pamokos planavimui, mokymosi metodus derinant su mokinių mokymosi stiliais, ir taip skatinant aukštesnius pasiekimus pagal kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes.

Programos uždaviniai:

  1. Pristatyti ugdymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo svarbą ir reikšmę mokinio pasiekimams pamokoje.
  2. Surengti kvalifikacijos tobulinimo programos dalyvių diskusiją, kas turi reikšmingą įtaką mokinių pasiekimams pamokoje.
  3. Pristatyti ir aptarti keturis mokymosi stilius (meistriškumo, suvokimo, saviraiškos, tarpasmeninis).
  4. Pateikti ir aptarti 12-15 mokymosi metodų, atitinkančių keturis mokymosi stilius.
  5. Remdamiesi pateikta medžiaga, mokytojai atliks savarankišką darbą.

Laukiamas rezultatas: Mokytojai ugdysis nuostatą, kad mokymas (is) turi atliepti gyvenimo poreikiams, kad bet kokių gebėjimų ir polinkių vaikas turi patirti mokymosi sėkmę. Programos dalyviai įgys pamokos strateginio planavimo ir kūrybiško stilių ir metodų derinimo, integravimo kompetencijų.

Kada vyks šis kursas?