(+370) 686 36858

Programos aprašymas

Mokymosi veiklos diferencijavimas pagal mokinių mokymosi stilius (programos trukmė 20 val.)

Registracija negalima

Lektorius: Stasė Bingelienė
Dalyvio mokestis: € 28

Programa skiriama bendrojo ugdymo mokyklos pradinių klasių ir įvairių dalykų mokytojams suteikti moksliniais tyrimais pagrįstų žinių apie keturis mokymosi stilius ir juos atitinkančius mokymo (si) metodus. Ugdyti mokytojų gebėjimą atpažinti mokinių mokymosi stilių ir kurti mokymosi stilių ir mokymo(si) metodų integravimo modelį pagal savo konkrečios klasės mokinių poreikius ir polinkius, kuris veiksmingai padeda individualizuoti ir diferencijuoti mokymą.

Programos tikslas: ugdyti mokytojų kompetenciją strateginiam pamokos planavimui, mokymosi metodus derinant su mokinių mokymosi stiliais, ir taip skatinant aukštesnius pasiekimus pagal kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes.

Programos uždaviniai:

  1. Pristatyti ugdymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo svarbą ir reikšmę mokinio pasiekimams pamokoje.
  2. Surengti kvalifikacijos tobulinimo programos dalyvių diskusiją, kas turi reikšmingą įtaką mokinių pasiekimams pamokoje.
  3. Pristatyti ir aptarti keturis mokymosi stilius (meistriškumo, suvokimo, saviraiškos, tarpasmeninis).
  4. Pateikti ir aptarti 12-15 mokymosi metodų, atitinkančių keturis mokymosi stilius.
  5. Remdamiesi pateikta medžiaga, mokytojai atliks savarankišką darbą.

Laukiamas rezultatas: Mokytojai ugdysis nuostatą, kad mokymas (is) turi atliepti gyvenimo poreikiams, kad bet kokių gebėjimų ir polinkių vaikas turi patirti mokymosi sėkmę. Programos dalyviai įgys pamokos strateginio planavimo ir kūrybiško stilių ir metodų derinimo, integravimo kompetencijų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

 Patvirtintas 2018 m. nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų tvarkaraštis.

Kada vyks šis kursas?